ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 12

111. ಅಪೋಸ್ತಲರು ಕೃತ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗುವುದು? In the book of acts is mentioned that there will be restitution. What will he restored ?

Correct! Wrong!

ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು - All things

112. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನ್ಯಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?

Correct! Wrong!

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು - At Pentecost

113. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯ (ಶೆಕೆಲ್)ವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ? Two old testament prophets prophesied that the returning of Jews would once again use the ancient shekel for commerce. Who were they ?

Correct! Wrong!

ಯೆಹೇಜ್ಕಿಯೇಲ ಮತ್ತು ಆಮೋಸ - Ezekiel and Amos

114. ಯೋಹಾನ 1:14 ರ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು According to John 1:14 when Jesus came to earth he was :

Correct! Wrong!

ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು - Flesh

115. ಲೇಹಳಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು? How many children Did Jacob have from Leah ?

Correct! Wrong!

6

116. ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಸತ್ತನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಆರೋನನು ಏನು ಮಾಡಿದ ? When the people thought that Moses was lost on the mount Sinai what did Aaron do ?

Correct! Wrong!

ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನ್ನು ಮಾಡಿದ - Made a golden calf

117. ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ? What was our LORD doing in the garden of Gethsemane when the apostles fell asleep ?

Correct! Wrong!

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು - praying

118.ಕರ್ತನ ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ? How many books did the apostle Paul write ?

Correct! Wrong!

14

119. ಯೇಸು ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು ? Where was Jesus first miracle ?

Correct! Wrong!

ಕಾನಾ - Cana

120. ಸಂಸೋನನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಿಲಿಷ್ಠಿಯರಿಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು ? When Samson was finally captured by the philistines, how was he held ?

Correct! Wrong!

ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು - He was bound with fetters of brass

Level 12 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 12

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 13

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 13

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

× WhatsApp us