ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 12

111. ಅಪೋಸ್ತಲರು ಕೃತ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗುವುದು? In the book of acts is mentioned that there will be restitution. What will he restored ?

ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು - All things

WhatsApp us