ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 13

121. ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ________ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಡೆಯ ಆದಾಮನೋ ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮ The first man Adam was made a ____ soul; the last Adam was made a quickening spirit.

ಬದುಕಿಸುವ - Living

WhatsApp us