ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 13

121. ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ________ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಡೆಯ ಆದಾಮನೋ ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮ The first man Adam was made a ____ soul; the last Adam was made a quickening spirit.

Correct! Wrong!

ಬದುಕಿಸುವ - Living

122. ಈತನು ಸತ್ಯವಾದವನು ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಲು ಬಂದವನು ಯಾರು? Who has come and has given us an understanding that we may know him that is true ?

Correct! Wrong!

123. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಯಾವ ಪರಿಶುದ್ದ ದಿನದಂದು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುಲಾಮರು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುರಗಬೇಕು ? During which Jewish holiday did people has their belongings returned to them, and people were returned to their families ?

Correct! Wrong!

ಜುಬಿಲೀ - Jubilee

124. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನ್ನು ಯಾರು ಆರಿಸುತ್ತಾರೆ? Who was to choose Israel's king ?

Correct! Wrong!

ಕರ್ತನು - The LORD

125. ಸಂಸೋನನನ್ನು ದೆಲೀಲಳು ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ? With what did Delilah first attempt to bind Samson ?

Correct! Wrong!

ಏಳು ಹಸೀ ಹಗ್ಗಗಳು - Seven greens withes

126. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ? Who is mentioned as “Apostle Paul's” mother in the Bible ?

Correct! Wrong!

ರೂಫಳ ತಾಯಿ - Mother of Ruphus

127. ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು ಯಾರು? Who left John and Barnabas and returned to Jerusalem ?

Correct! Wrong!

ಯೋಹಾನ - John

128. ಎಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ________”? “Where is no vision, the people ____” ?

Correct! Wrong!

ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ - Perish

129. ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವವನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ : When somebody gets involved in a conversation belonging not to him, he is compared with

Correct! Wrong!

ನಾಯಿಯ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವವನು - One that taketh the dog by the ears

130. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಲಯವನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು? Who built the first temple in Israel ?

Correct! Wrong!

ಸೊಲೊಮೋನನು - Solomon

Level 13 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 13

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 14

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 14

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

× WhatsApp us