ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 14

131. ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿವಿಲ್ಲ ? The second death has no power over ?

ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು - The first resurrection

WhatsApp us