ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 14

131. ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿವಿಲ್ಲ ? The second death has no power over ?

ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು - The first resurrection

132. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರಾಜ ಯಾರು? Which king sentenced Daniel to the lion’s den ?

ದಾರ್ಯಾವೇಷ - Darius

133. ಯೇಸುವು ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ? Which two of the other disciple did Jesus take along with peter up to the mountain where he was transfigured before them ?

ಯೊಹಾನ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ - James and John

134. ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು? Who first had life in himself ?

ದೇವರು - God

135. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ? How many chapters are in the book of Isaiah ?

66

136. __________ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಯೋಹಾನ 9:31 “Now we know that God hearth not _____ , but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he hearth John 9:31

ಭಕ್ತಿಹೀನರ - Sinners

137. ಸ್ತೆಫಾನನಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ? What happened to Stephen after he was stoned ?

ನಿದ್ರೆ ಹೋದನು - He fell asleep

138. “ಸರ್ಪಸಂತಾನ”ದವರು ಎಂದ ಯೇಸು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದನು? Who did Jesus call the “generation of vipers”?

139. ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು? Apostle Paul mentioned that the rest of Sabbath is :

ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು - To enter into God's rest

140. ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕಳಾದ ಹಾಗರಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ: Apostle Paul in Galatians says that Abraham's bondmaid Hagar represents:

ಸೀನಾಯ್ ಪರ್ವತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ - Sinai law covenant

WhatsApp us