ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 15

141. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? Who was the first man in the Bible recorded has lived in the cave ?

ಲೋಟ - Lot

142. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನು ? What is the purpose of tree of life in revelation ?

ದೇಶದ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ - For the healing of the nation

143. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ? How long will the judgement day be ?

ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು - A thousand years

144. ಯಾಕೋಬನು ಸತ್ತಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? How old was Jacob when he died ?

147

145. ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು? Where did God bury Moses ?

ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಪೆತ್-ಬೋರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ - Near peth-boer in Moab

146. ಮನುಷ್ಯರು ಪುನ:ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದು? What will happen to Satan after man kind is restored ?

ಅವನು ನಾಶವಾಗುವನು - He will be destroyed

147. ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, -___________ ಆಗಿರಬೇಡಿ “Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more ____”

ಬಿಗಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ - Stiff-necked

148. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯೇಕತ್ವದ¨ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ? Where in the Bible is mentioned the word trinity ?

ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ - Nowhere

149. “ಕನಿಕರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ರಮವು ಶುದ್ದಿüೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ________ಭಯದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತಾರೆ. “By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord _____ men depart from evil.”

ಕರ್ತನು - LORD

150. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ _______ದಾಸರು. Jesus answered them, verily, verily I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of _____

ಪಾಪಕ್ಕೆ - Sin

WhatsApp us