ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 15

141. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? Who was the first man in the Bible recorded has lived in the cave ?

141
Correct! Wrong!

ಲೋಟ - Lot

142. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನು ? What is the purpose of tree of life in revelation ?

142
Correct! Wrong!

ದೇಶದ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ - For the healing of the nation

143. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ? How long will the judgement day be ?

143
Correct! Wrong!

ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು - A thousand years

144. ಯಾಕೋಬನು ಸತ್ತಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? How old was Jacob when he died ?

144
Correct! Wrong!

147

145. ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು? Where did God bury Moses ?

145
Correct! Wrong!

ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಪೆತ್-ಬೋರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ - Near peth-boer in Moab

146. ಮನುಷ್ಯರು ಪುನ:ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದು? What will happen to Satan after man kind is restored ?

52
Correct! Wrong!

ಅವನು ನಾಶವಾಗುವನು - He will be destroyed

147. ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, -___________ ಆಗಿರಬೇಡಿ “Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more ____”

147
Correct! Wrong!

ಬಿಗಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ - Stiff-necked

148. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯೇಕತ್ವದ¨ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ? Where in the Bible is mentioned the word trinity ?

146
Correct! Wrong!

ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ - Nowhere

149. “ಕನಿಕರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ರಮವು ಶುದ್ದಿಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ________ಭಯದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತಾರೆ. “By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord _____ men depart from evil.”

10
Correct! Wrong!

ಕರ್ತನು - LORD

150. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ _______ದಾಸರು. Jesus answered them, verily, verily I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of _____

119
Correct! Wrong!

ಪಾಪಕ್ಕೆ - Sin

Level 15 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 15

Icon symbolizing trying again, colorful vector flat illustration

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 16

12

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 16

featured-image-youwon

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

WhatsApp us