ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 15

141. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? Who was the first man in the Bible recorded has lived in the cave ?

ಲೋಟ - Lot

WhatsApp us