ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 16

151. ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಿತು ? Where was Paul going when a vision of Jesus stopped him ?

Correct! Wrong!

ದಮಸ್ಕಸ್ - Damascus

152. ಹಿರಿಯರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರ್ತನು ರೂತಳನ್ನು ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ? The elders asked the LORD would make Ruth like which two women ?

Correct! Wrong!

ಲೇಹ ಮತ್ತು ರಾಹೇಲಳು - Leah and Rachael

153. ಹಾಗಾದರೇನು? ನಾವು _____________ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರೆಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೋ? What then? Shall we sin, because we are not under the ___, but under grace.? God forbid..

Correct! Wrong!

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ - Law

154. ದ್ರಾಕ್ಷೇತೋಟದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? Who murmured in the parable of the labours of vineyard ?

Correct! Wrong!

ದ್ರಾಕ್ಷೇತೋಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರು - Those that came first to the vineyard

155. ಯಾಜಕಕಾಂಡ 2:13ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನೈವೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ? According to Leviticus 2:13 what ingredient was necessary to be used for meat offering ?

Correct! Wrong!

ಉಪ್ಪು - Salt

156. ಕತ್ತೆಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಸಂಸೋನನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯರನ್ನು ಕೊಂದನು ? How many philistines did Samson kill with donkey's jaw bone ?

Correct! Wrong!

1000

157. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ? How many writers contributed to the new testament ?

Correct! Wrong!

8

158. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಅಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ? What is the number of those that were not defiled with women in the revelation ?

Correct! Wrong!

144,000 – 144,000

159. “______ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು”. “trust in the LORD with all thine heart, and lean not unto thine own ____”

Correct! Wrong!

ಸ್ವಬುದ್ಧಿ - Understanding

160. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? In what language was old testament originally written ?

Correct! Wrong!

ಇಬ್ರಿಯ - Hebrew

Level 16 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 16

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 17

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 17

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

× WhatsApp us