ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 16

151. ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಿತು ? Where was Paul going when a vision of Jesus stopped him ?

ದಮಸ್ಕಸ್ - Damascus

WhatsApp us