ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 16

151. ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಿತು ? Where was Paul going when a vision of Jesus stopped him ?

151
Correct! Wrong!

ದಮಸ್ಕಸ್ - Damascus

152. ಹಿರಿಯರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರ್ತನು ರೂತಳನ್ನು ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ? The elders asked the LORD would make Ruth like which two women ?

152
Correct! Wrong!

ಲೇಹ ಮತ್ತು ರಾಹೇಲಳು - Leah and Rachael

153. ಹಾಗಾದರೇನು? ನಾವು _____________ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರೆಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೋ? What then? Shall we sin, because we are not under the ___, but under grace.? God forbid..

139
Correct! Wrong!

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ - Law

154. ದ್ರಾಕ್ಷೇತೋಟದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? Who murmured in the parable of the labours of vineyard ?

154
Correct! Wrong!

ದ್ರಾಕ್ಷೇತೋಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರು - Those that came first to the vineyard

155. ಯಾಜಕಕಾಂಡ 2:13ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನೈವೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ? According to Leviticus 2:13 what ingredient was necessary to be used for meat offering ?

155
Correct! Wrong!

ಉಪ್ಪು - Salt

156. ಕತ್ತೆಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಸಂಸೋನನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯರನ್ನು ಕೊಂದನು ? How many philistines did Samson kill with donkey's jaw bone ?

156
Correct! Wrong!

1000

157. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ? How many writers contributed to the new testament ?

118
Correct! Wrong!

8

158. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಅಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ? What is the number of those that were not defiled with women in the revelation ?

online_bible_social_share
Correct! Wrong!

144,000 – 144,000

159. “______ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು”. “trust in the LORD with all thine heart, and lean not unto thine own ____”

136
Correct! Wrong!

ಸ್ವಬುದ್ಧಿ - Understanding

160. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? In what language was old testament originally written ?

146
Correct! Wrong!

ಇಬ್ರಿಯ - Hebrew

Level 16 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 16

Icon symbolizing trying again, colorful vector flat illustration

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 17

12

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 17

featured-image-youwon

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

WhatsApp us