ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 17

161. ಹಳೇಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ 16:16ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ? Where were many old testament battles fought and mentioned in the Bible revelation 16:16 ?

Correct! Wrong!

ಹರ್ಮಗೆದೋನ್ - Armageddon

162. ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವರು ತಮ್ಮ ಬೆತ್ತಲೆತನವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ? What kind of leaves did Adam and eve use in an attempt to cover their nakedness ?

Correct! Wrong!

ಅಂಜೂರ ಗಿಡ - Fig

163. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ? Where did the disciples first see the risen Jesus ?

Correct! Wrong!

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ - Jerusalem

164. ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು, ಹಾದರ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕು ಕೊಂದದ್ದು ಮತ್ತು ___________ When the apostles told the gentiles what to follow from the law, they mentioned: abstain from idols, fornications, things strangled and ___

Correct! Wrong!

ರಕ್ತ - Abstain from blood

165. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. “For I know thou wilt bring me to ____ ,and to the house appointed for all living.

Correct! Wrong!

ಮರಣಕ್ಕೆ - Death

166.ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇ ದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳೂ _____ Every good gift and perfect gift is ____

Correct! Wrong!

ಮೇಲಣಿಂದ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಬೆಳಕಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣನಾದವನಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. - From above, and cometh down from the father of lights

167. ಸಮಾಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದುವವರು ಯಾರು ? Who will be ransomed from the power of grave ?

Correct! Wrong!

ಎಲ್ಲರೂ - All

168. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು? On what should Christians sweet their affections ?

Correct! Wrong!

ಮೇಲಿನವುಗಳು. - Things above

169. ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಯಾರು ? Who of the four gospel writers was called as the physician ?

Correct! Wrong!

ಲೂಕ - Luke

170. ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆ ರೋಗದಿಂದ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು? For how many years was the women suffering with issue of blood when Jesus healed her ?

Correct! Wrong!

12

Level 17 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 17

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 18

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 18

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

× WhatsApp us