ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 17

161. ಹಳೇಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ 16:16ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ? Where were many old testament battles fought and mentioned in the Bible revelation 16:16 ?

ಹರ್ಮಗೆದೋನ್ - Armageddon

WhatsApp us