ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 18

171. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ನೀಡಿದನು? To whom did God give rainbow as a token of his covenant ?

ನೋಹ - Noah

172. ಪ್ರಥಮ ಸಂತಾನವು ಏನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ? What did the first born receive ?

ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗ - Double portion of inheritance

173. “ಆಗ ನಾನು ________ಯನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು” “For then will I turn to the people _____, that they may call upon the name of the LORD, to serve him with one consent “

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ - A pure language

174. “ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ________ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವವನು ವಿವೇಕಿಯೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು” “Even a fool, when he holdeth his peace, is counted ____: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.”

ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು - Wise

175. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ? How many chapters are in job ?

42

176. ಗೋಲ್ಯಾತನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ದಾವೀದನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? After David killed Goliath what did he do ?

ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು - Cut off his head

177. ಯಾವನೂ ತನ್ನ ಅಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆಹಾ _________ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? No man repented of his wickedness saying ?

ನಾನು ಎಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ - What have I done

178. ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ತಿಳಿಸಲು ಕುರುಬರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದರು? When the angels came to the shepherds at Jesus’ birth, they bought good tidings for whom ?

ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ - All people

179. “ಅತಿ ಸಾಹಸಿಯಾದ ಬೇಟೆಗಾರ” ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ? Who was known as the “mighty hunter” before the LORD ?

ನಿಮ್ರೋದ್ - Nimrod

180. ಗೋಲಿಯಾತನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದನು ? How tall was giant Goliath ?

ಆರೂವರೆ ಮೊಳ - 6 cubits and a span

WhatsApp us