ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 18

171. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ನೀಡಿದನು? To whom did God give rainbow as a token of his covenant ?

Correct! Wrong!

ನೋಹ - Noah

172. ಪ್ರಥಮ ಸಂತಾನವು ಏನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ? What did the first born receive ?

Correct! Wrong!

ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗ - Double portion of inheritance

173. “ಆಗ ನಾನು ________ಯನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು” “For then will I turn to the people _____, that they may call upon the name of the LORD, to serve him with one consent “

Correct! Wrong!

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ - A pure language

174. “ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ________ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವವನು ವಿವೇಕಿಯೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು” “Even a fool, when he holdeth his peace, is counted ____: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.”

Correct! Wrong!

ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು - Wise

175. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ? How many chapters are in job ?

Correct! Wrong!

42

176. ಗೋಲ್ಯಾತನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ದಾವೀದನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? After David killed Goliath what did he do ?

Correct! Wrong!

ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು - Cut off his head

177. ಯಾವನೂ ತನ್ನ ಅಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆಹಾ _________ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? No man repented of his wickedness saying ?

Correct! Wrong!

ನಾನು ಎಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ - What have I done

178. ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ತಿಳಿಸಲು ಕುರುಬರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದರು? When the angels came to the shepherds at Jesus’ birth, they bought good tidings for whom ?

Correct! Wrong!

ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ - All people

179. “ಅತಿ ಸಾಹಸಿಯಾದ ಬೇಟೆಗಾರ” ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ? Who was known as the “mighty hunter” before the LORD ?

Correct! Wrong!

ನಿಮ್ರೋದ್ - Nimrod

180. ಗೋಲಿಯಾತನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದನು ? How tall was giant Goliath ?

Correct! Wrong!

ಆರೂವರೆ ಮೊಳ - 6 cubits and a span

Level 18 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 18
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 19
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 19
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us