ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 18

171. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ನೀಡಿದನು? To whom did God give rainbow as a token of his covenant ?

ನೋಹ - Noah

WhatsApp us