ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 19

181. ಮೆಲ್ಕೀಚೆದೆಕನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನು? Melchizedek is a type of whom ?

ಯೇಸು - Jesus

WhatsApp us