ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 19

181. ಮೆಲ್ಕೀಚೆದೆಕನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನು? Melchizedek is a type of whom ?

ಯೇಸು - Jesus

182. ಇಂದಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿದಿಸುವ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಏಳನೆಯ ಸಭೆ ಯಾವುದು? What was the seventh church in Asia, which represents the present church ?

ಲವೋದಿಕಿಯ - Laodicea

183. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ? How many chapters are in Leviticus ?

27

84. ಯಾಕೋಬ 5:17ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೀಯನು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದುರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ? According to James 5:17, Elijah was able to stop rain for 3.5 years as a result of what ?

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - Prayer

185. ಯೋಬನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇದೆಯಾ ? Job asked, is there any taste in ?

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳುಪು - White of an egg

186. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೂದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ? What does Jude astonish us to Honestly content for ?

ನಂಬಿಕೆ - Faith

187. ಯೆಹೋಶುವ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ? What does the word Joshua mean ?

ಯೆಹೋವ-ರಕ್ಷಿಸಿದನು - Jehovah- saved

188. ಸೈತಾನನ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಏನು? What does is the final destination of satan ?

ಎರಡನೇ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ - Destroyed in second death

189. ದಾನಿಯೇಲನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಟಗರು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? From Daniel's dream what does the male goat represent ?

ಗ್ರೀಕರ ರಾಜ - King of Greece

190. ಅದಿಕಾಂಡ 2:7ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವ ಆತ್ಮ ? According to Genesis 2:7 A living soul is

ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜೀವವುಳ್ಳ ಶ್ವಾಸ - Dust of ground and breath of life

WhatsApp us