ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 19

181. ಮೆಲ್ಕೀಚೆದೆಕನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನು? Melchizedek is a type of whom ?

Correct! Wrong!

ಯೇಸು - Jesus

182. ಇಂದಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿದಿಸುವ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಏಳನೆಯ ಸಭೆ ಯಾವುದು? What was the seventh church in Asia, which represents the present church ?

Correct! Wrong!

ಲವೋದಿಕಿಯ - Laodicea

183. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ? How many chapters are in Leviticus ?

Correct! Wrong!

27

84. ಯಾಕೋಬ 5:17ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೀಯನು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದುರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ? According to James 5:17, Elijah was able to stop rain for 3.5 years as a result of what ?

Correct! Wrong!

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - Prayer

185. ಯೋಬನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇದೆಯಾ ? Job asked, is there any taste in ?

Correct! Wrong!

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳುಪು - White of an egg

186. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೂದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ? What does Jude astonish us to Honestly content for ?

Correct! Wrong!

ನಂಬಿಕೆ - Faith

187. ಯೆಹೋಶುವ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ? What does the word Joshua mean ?

Correct! Wrong!

ಯೆಹೋವ-ರಕ್ಷಿಸಿದನು - Jehovah- saved

188. ಸೈತಾನನ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಏನು? What does is the final destination of satan ?

Correct! Wrong!

ಎರಡನೇ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ - Destroyed in second death

189. ದಾನಿಯೇಲನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಟಗರು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? From Daniel's dream what does the male goat represent ?

Correct! Wrong!

ಗ್ರೀಕರ ರಾಜ - King of Greece

190. ಅದಿಕಾಂಡ 2:7ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವ ಆತ್ಮ ? According to Genesis 2:7 A living soul is

Correct! Wrong!

ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜೀವವುಳ್ಳ ಶ್ವಾಸ - Dust of ground and breath of life

Level 19 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 19
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 20
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 20
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us