ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 2

11. ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ಬಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಹೇಳಿದನು ? In the miracle of "water turning to wine" how many Water pots did Jesus ask to fill ?

6 -ಯೋಹಾನ 2:6. 6 - John 2:6

WhatsApp us