ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 20

191. ಕೊರಿಂಥ 15:50ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ? According to 1corinthians 15:50, what cannot inherit the kingdom of God ?

ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ - Flesh and blood

WhatsApp us