ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 20

191. ಕೊರಿಂಥ 15:50ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ? According to 1corinthians 15:50, what cannot inherit the kingdom of God ?

Correct! Wrong!

ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ - Flesh and blood

192. ಅನ್ನ ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ತಂದೆ ಯಾರು ? Who was Anna the prophetess’ father ?

Correct! Wrong!

ಫನುವೇಲ - Phanuel

193. 1 ಪೇತ್ರ 1:22ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ? According to 1 Peter 1:22, how do we purify our soul ?

Correct! Wrong!

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದರಿಂದ - By obeying the truth

194. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಜರೇತಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಆತನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ? When a person vows a vow of the Nazarite, what do they do unto the LORD ?

Correct! Wrong!

ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು - Separate themselves

195. ಕರ್ತನು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರು ಮನುಷ್ಯರು ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ? What three men are called righteous in the old testament, according to the book of Ezekiel ?

Correct! Wrong!

196. ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ? How often did the Jews celebrate the Passover ?

Correct! Wrong!

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ - One time per year

197. ನಿಮ್ಮ “ಜೀವಮಾನವು ಎಂಥದ್ದು”, ಅದು “For what is your life”, it is_____

Correct! Wrong!

ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವ ಹಬೆಯಂತಿದೆ. - Even a vapour, that appeareth for little time and vanisheth away

198. ಬೇಯೂರನ ಮಗ ಯಾರು ? Who was the son of Beor ?

Correct! Wrong!

ಬೀಳಾಮ - Balaam

199.ನರಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ ? What kind of knowledge or wisdom is in hell or the grave ?

Correct! Wrong!

ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ - There is neither knowledge nor wisdom there

200. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? What things will be eliminated in the kingdom ?

Correct! Wrong!

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ - All of the above

Level 20 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 20
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 21
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 21
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

× WhatsApp us