ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 3

21. ಪೇತ್ರನು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳಿನ ಹೆಸರೇನು? What was the name of the high priest's slave whose ear Peter struck ?

ಮಲ್ಕನು - ಯೋಹಾನ 18:10 - Malchus - JOHN 18:10

WhatsApp us