ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 4

31. ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಯಾವ ಹೆಂಗಸಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು? Out of which woman did Jesus cast out 7 demons ?

ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು - ಲೂಕ 8:2 - May Magdalene - Luke 8:2

WhatsApp us