ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 5

41. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನರ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು? In whose house did Jesus dine with the publicans and sinners ?

Mark 2:15

WhatsApp us