ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 6

51. ಲಾಜರನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು? Where did Lazarus live ?

ಬೆಥಾನ್ಯ - Bethany

WhatsApp us