ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 6

51. ಲಾಜರನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು? Where did Lazarus live ?

ಬೆಥಾನ್ಯ - Bethany

52. ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದ ಹನ್ನಳು ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು? How old was Anna the prophetess when she met baby Jesus ? How old was Anna the prophetess when she met baby Jesus ?

84 - 84

53. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾರಿಂದ ಕೊಡೋಣವಾಯಿತು? . Through whom was the law given ?

ಮೋಶೆ - Moses John 1:17

54. ಬಡವಿದುವೆಯು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಳು ? How much money did the poor widow give as an offering ?

2 ಕಾಸು - 2 mites - Mark 12:41-44

55. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಯಾರನ್ನು ಹಿಡಿದರು ? Whom did the soldiers persist to carry the cross of Jesus

ಸೈರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮೋನ - Simon a cyrenian - Matthew 27:32

56. ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗೂಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಹೆರೋದ ರಾಜನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಯೇಸುವನ್ನು ಯೋಸೇಫನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು? Were did Joseph take Mary and baby Jesus fearing king Herod who was seeking to destroy the baby ?

ಐಗುಪ್ತ್ಯ - Egypt - Matthew 2:13-23

57. “ ಅಗೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು” ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವೆ? “BEHOLD! The lamb of God who takes away the sin of the world”. Where are these words mentioned in the Bible about Jesus ?

Luke 1:29

58. “ಎಪಫ್ತಾ” ಎಂದರೇನು ? What does the word “EPHPHATHA” mean ? Mark 7:34

ತೆರೆದಿರುವುದು - Be opened- Mark 7:34

59. “ತಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು........ ಈ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? Who pleaded with Abraham saying: “Father Abraham have mercy me… For I am tormented in this flame”.

60. ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು ? According to Jesus, what is considered to be the lamp of the body?

ಕಣ್ಣು - Eye- Matthew 6:22

WhatsApp us