ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 7

61. ಯೇಸುವು ಗೆತ್ಸೇಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದವು ? When Jesus prayed at Gethsemane what fell down as great drops ?

ಬೆವರು, ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳಾಗಿ - Sweat, like drops of blood.

WhatsApp us