ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 8

71. ಫಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವಿನ ಬದಲು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು? It was custom to release a prisoner at the Passover. Which prisoner was released during the trial of Jesus ?

ಬರಬ್ಬ - Barabas

72. ಒಳ್ಳೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಎಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿತು ? The seeds planted in the good soil yielded as such ?

30,60,100

73. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯೂದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ದೊರೆಯಿತು ? How much money did Judas get for betraying Jesus ?

30 ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು -30 pieces of silver

74. ಪಾಶ್ರ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರು ?

4

75. ಲೂಕ 10:41,42ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೇ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ? 100 pieces of silver

ಮರಿಯಳು - Mary

76. ಎಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಐದು ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವು ? For how much money were five sparrows sold ?

2 ಕಾಸು -2 penny

77. ಯಾವ ಗೋಪುರವು ಬೀಳುವಾಗ 18 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತು ಎಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು ? Which tower did Jesus mention as to having killed 18 people when it fell ?

ಶಿಲೋವ - Siloam

78. ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನನು ಕಂಡು 3 ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು ? What question did Jesus ask Peter 3 times at the sea of Tiberius ?

ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯ? - Do you love me ?

79. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ? How many chapters are there in the Gospel of Luke ?

24

80. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು? After the resurrection of Jesus. How many fishes did Peter catch heeding to the voice of Jesus ?

153 ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು -153 big fishes

WhatsApp us