ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 8

71. ಫಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವಿನ ಬದಲು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು? It was custom to release a prisoner at the Passover. Which prisoner was released during the trial of Jesus ?

ಬರಬ್ಬ - Barabas

WhatsApp us