ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ -Level 9

81. ಯೆರೇಮಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದವಳು ಯಾರು ? According to the prophecy of Jeremiah who was weeping for her children ?

ರಾಹೇಲಳು - Rachel

WhatsApp us