Level 25 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

241. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕನಸು ಯೊಸೇಫನಿಂದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ?

Correct! Wrong!

ಕಟುಕ - ಆದಿ 40

242. ಅರಸನ್ನಾದ ಸೊಲೋಮೊನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು?

Correct! Wrong!

ಜ್ಞಾನವನ್ನು

243. ಸಿರಿಯದ ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅತ್ತವರು ಯಾರು?

Correct! Wrong!

ಎಲೀಷ - 2 ಅರಸು 8:11

244. ರೂಪಾಂತರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಳೇಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು?

Correct! Wrong!

ಮೋಶೆ ಎಲೀಯ

245. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ?: ಕುಂಟನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಹಾರುವನು, ಮೂಕನ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಡುವುದು, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒರತೆಗಳೂ ಒಡೆಯುವವು.

Correct! Wrong!

ಯೆಶಾಯ (ಯೆಶಾಯ 36:5)

246. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಸ್ತೇಫನ

246. ಯೂದ ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಜ್ಜೀಯ, ಯೋಥಾಮ, ಆಹಾಜ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಕೀಯ, ಯೂದದ ಅರಸರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು?

Correct! Wrong!

ಯೆಶಾಯ (ಯೆಶಾಯ1:1)

247. ಎಫ್ರಾಯಿಮ್ ತಿರುಗಿ ಹಾಕದ ಚಪ್ಪಾತಿ ಎಂದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ?

Correct! Wrong!

ಹೋಶೆಯ

248. ಬಿಳಾಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಏನು?

Correct! Wrong!

ದುರಾಶೆ (2 ಪೇತ್ರ 2:15)

249. ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಯೆಶಾಯ

250. ಸದ್ದುಕಾಯರ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು?

Correct! Wrong!

7 (ಮಾರ್ಕ 12:18-27)

Level 25 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 25
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 26
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 26
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us