Level 27 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

261. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಜಕ್ಕರೀಯನು 2 ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದನು. ಮೊದಲನೆಯದರ ಹೆಸರು ಏನು?

Correct! Wrong!

ಸೌಂದರ್ಯ (ಜೆಕರ್ಯ 11:7)

262. ದಾವೀದನು ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದಾಗ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಮೀಕಳು

263. ಒಬ್ಬನು ಎತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಕೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಿದರೆ ಅವನು ಎತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ____ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ____ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು

Correct! Wrong!

ಐದು, ನಾಲ್ಕು (ವಿಮೋ 22:1)

264. ಯಾರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳು ಎಡವಿದವು?

Correct! Wrong!

ನಾಕೋನನ

265. ಕೆಂಪು ನೂಲಿನಿಂದ ಯಾವ ಮಗುವು ಗುರುತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

ಜೆರಾಹ (ಆದಿ 38:27-30)

266. ಎತ್ತುಗಳು ಎಡವಿದಾಗ ಕೈಚಾಚಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಉಜ್ಜನು

267. 1ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ?

Correct! Wrong!

ಕುರುಬನು (1 ಪೇತ್ರ 2:25)

268. ದಾವೀದನು ಖಾನೇಷುಮಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತುಹೋದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

Correct! Wrong!

70 ಸಾವಿರ

269. ಅಗ್ರಿಪ್ಪ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದನು?

Correct! Wrong!

ಕೈಸರೈಯ

270. ಕರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಶೇರದೇವತೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

400 ಮಂದಿ

Level 27 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 27
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 28
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 28
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us