Level 32 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

311. ಗೆಹಜಿ ಯಾವ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಲಿಯವರಾದ ಇಬ್ಬರು ಯೌವನಸ್ಥರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು?

Correct! Wrong!

ಎಫ್ರಾಯಿಮ್ ಪರ್ವತ

312. 12:32 ನಾನು ಭೂವಿುಯಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ , _______ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಎಳಕೊಳ್ಳುವೆನು” - ಒಥಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು

Correct! Wrong!

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ - ಯೊಹಾನ 12:32

313. ಗೆಹಜಿಯು ಯಾರ ರಥದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದನು?

Correct! Wrong!

ನಾಮಾನನ

314. ಹೆರೋದನು ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು?

Correct! Wrong!

ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ತಲೆ - ಮಾರ್ಕ 6:24

315. ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು?

Correct! Wrong!

ಎಲೀಷ ಪ್ರವಾದಿ

316. ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು?

Correct! Wrong!

ಎಣ್ಣೇಮರದ ಗುಡ್ಡ - ಮತ್ತಾಯ 24:3

317. ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಜಕ್ಕರೀಯ

318. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು _____ ಪ್ರಥಮಫಲವಾದನು.

Correct! Wrong!

ನಿದ್ರೆಹೋದವರು -1ಕೊರಿಂಥ 15:20

319. ಯೋಬನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಒಂಟೆಗಳಿದ್ದವು?

Correct! Wrong!

3 ಸಾವಿರ

320. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯೆರೂಶಲೇಮು ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುವುದು?

Correct! Wrong!

ಅನ್ಯಜನರ ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ - ಲೂಕ 21:24

Level 32 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 32
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 33
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 33
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us