Level 38 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

371. “ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾದದ್ದು, ಯಾವ _________ ಹದವಾದದ್ದು”

Correct! Wrong!

ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ - ಇಬ್ರಿಯ 4:12

372. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅರಸನ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ದಾರ್ಯಾವೇಷನು

373. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

ಯಾರೂ ಹೊರಲಾರದ ಭಾರವಾದ ನೊಗ - ಅಪೋ 15:10

374. ದಾವೀದನನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಸಮುವೇಲನು

375. “ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವರ ದೇವರನಾಗಿರುವನು, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ______ ಅವರನ್ನಾಳುವ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಕರ್ತನಾದ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ”

Correct! Wrong!

ದಾವೀದ - ಯೆಹೇಜ್ಕೇಲ್ 34:24

376. ಮೋಶೆಯ ನಂತರ ಇಸ್ತ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಯೆಹೋಶುವನು.

377. “ನಾನು ಅವರನ್ನು ________ ಬಿಡಿಸುವೆನು”

Correct! Wrong!

ಮರಣದಿಂದ - ಹೊಶೇಯ 13:14

378. ಊರೀಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಅರಸನ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ದಾವೀದನು

379. ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?

Correct! Wrong!

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ - ಆದಿ 6

380. ಯೆಹೂದದ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೆ ತೊನ್ನು ಹತ್ತಿತು?

Correct! Wrong!

ಉಜ್ಜೀಯ

Level 38 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 38
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 39
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 39
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us