Level 38 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

371. “ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾದದ್ದು, ಯಾವ _________ ಹದವಾದದ್ದು”

Correct! Wrong!

ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ - ಇಬ್ರಿಯ 4:12

372. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅರಸನ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ದಾರ್ಯಾವೇಷನು

373. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

ಯಾರೂ ಹೊರಲಾರದ ಭಾರವಾದ ನೊಗ - ಅಪೋ 15:10

374. ದಾವೀದನನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಸಮುವೇಲನು

375. “ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವರ ದೇವರನಾಗಿರುವನು, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ______ ಅವರನ್ನಾಳುವ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಕರ್ತನಾದ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ”

Correct! Wrong!

ದಾವೀದ - ಯೆಹೇಜ್ಕೇಲ್ 34:24

376. ಮೋಶೆಯ ನಂತರ ಇಸ್ತ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ಯೆಹೋಶುವನು.

377. “ನಾನು ಅವರನ್ನು ________ ಬಿಡಿಸುವೆನು”

Correct! Wrong!

ಮರಣದಿಂದ - ಹೊಶೇಯ 13:14

378. ಊರೀಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಅರಸನ ಹೆಸರೇನು?

Correct! Wrong!

ದಾವೀದನು

379. ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?

Correct! Wrong!

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ - ಆದಿ 6

380. ಯೆಹೂದದ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೆ ತೊನ್ನು ಹತ್ತಿತು?

Correct! Wrong!

ಉಜ್ಜೀಯ

Level 38 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 38
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 39
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 39
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us