Level 39 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

381. ಯಾವ ರಾಜನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದನು?

Correct! Wrong!

ಆಹಾಬ - 1 ಅರಸು 21:26

382. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಮಾನನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ?

Correct! Wrong!

ಎಸ್ತೇರಳು

383. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು?

Correct! Wrong!

ಒತ್ನಿಯೇಲ - ನ್ಯಾಯ 3: 8-11

384. ಚಿಪ್ಪೋರಳು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ?

Correct! Wrong!

ಮೋಶೆ

385. ಯೋನನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ “ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆನು; ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು; _________ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು, ಆಹಾ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದಿ”.

Correct! Wrong!

ಪಾತಾಳದ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಂದ - ಯೋನ 2:2

386. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಲೇಖಕನು ಯಾರು?

Correct! Wrong!

ಲೂಕ

387. ಯಾವ ಅಪೋಸ್ತಲನು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗಾರನು?

Correct! Wrong!

ಮತ್ತಾಯ- ಮತ್ತಾಯ 9:9

388. ನೋಹನು ಕಟ್ಟಿದ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಳಿಗೆಗಳು ಇದ್ದವು?

Correct! Wrong!

3

389. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ?

Correct! Wrong!

21

390. ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು?

Correct! Wrong!

ಶೂರನಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು

Level 39 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 39
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 40
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 40
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us