Level 41 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

401. ಮೋಶೆಯು ಐಗುಪ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅದ್ಭುತ ಯಾವುದು?

Correct! Wrong!

ಕೋಲನ್ನು ಸರ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು - ವಿಮೋಚನಾಕಾಂಡ 7:9,10

402. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಎಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ?

Correct! Wrong!

1

403. ದೇಶವೆಲ್ಲಾ ವಶವಾದ ಮೇಲೆ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು?

Correct! Wrong!

ಶಿಲೋಹ - ಯೆಹೋಶುವ 18:1

404. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ?

Correct! Wrong!

ಆದಿಕಾಂಡ

405. ಸೈತಾನನ ಯಾವ ಪಾಪವು ಅವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿತು?

Correct! Wrong!

ಅವನು ದೇವರಂತೆ ಆಗಬಯಸಿದನು - ಯೆಶಾಯ 14:13-14

406. ಮತ್ತಾಯನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಸುಂಕದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು

407. ಯೂಲ್ಯಳ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?

Correct! Wrong!

ಹೌದು - ರೋಮಾ 16:15

408. ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಲೇಖಕನು ಯರು?

Correct! Wrong!

ಯೋಹಾನನು.

409. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಬಹುದು?

Correct! Wrong!

ಮನ:ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದವರು - 1 ಕೊರಿಂಥ 10:16,17

410. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು?

Correct! Wrong!

2 ಯೋಹಾನ.

Level 41 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 41
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 42
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 42
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us