Level 71 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

701. ಜಕ್ಕಾರ್ಯ 14ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುವುದು?

Correct! Wrong!

ದೇವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವನು - ಜಕರೀಯ 14:3

702. ಅಪೋಸ್ತಲರು ಎಲ್ಲಿನವರು?

Correct! Wrong!

ಗಲಿಲಾಯ - ಅಪೋ 2:7

703. “ದೇವರು _______ ಎದರುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೀನರಿಗಾದರೋ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ£”

Correct! Wrong!

ಅಹಂಕಾರಿ - 1ಪೇತ್ರ 5:5

704. ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶಾಪವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು?

Correct! Wrong!

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ - ಆದಿ 3:14-17

705. ನೆಬೂಕದ್ನೇಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಮರವು ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

Correct! Wrong!

ನೆಬೂಕದ್ನೇಚ್ಚರನು ತನ್ನನ್ನೇ - ದಾನಿಯೇಲ 4:21-22

706. ಯೇಸುವಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ - ಮತ್ತಾಯ 28:18

707. ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ ಇತ್ರೋನನು ಯಾವ ದೇಶದವನು?

Correct! Wrong!

ಮಿದ್ಯಾನ್ಯ - ವಿಮೋ 3:1

708. ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

Correct! Wrong!

ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ - ಲೂಕ 15:10

709. ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು?

Correct! Wrong!

4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು - ಆದಿಕಾಂಡ 5:4

710. ಯಾವ ಅಪೋಸ್ತಲನಿಗೆ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು?

Correct! Wrong!

ಪೇತ್ರ - ಮತ್ತಾಯ16:18,19

Level 71 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 71
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 72
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 72
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us