Level 73 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

721. ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಗ, ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಷ್ಟಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

ಸುಮಾರು 2000 ಪ್ರಾಣಿಗಳು – ಮಾರ್ಕ5:13

722. ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವರ ಮೊದಲ ಮಗ ಯಾರು?

Correct! Wrong!

ಕಾಯಿನ – ಆದಿ 4:1

723. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ?

Correct! Wrong!

22

724. “ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವವರೇ, ______ ಕಡೆ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ”

Correct! Wrong!

ನನ್ನ – ಯೆಶಾಯ 45:22

725. ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಹನ ಮಗನು ಯಾರು?

Correct! Wrong!

ಶೇಮನು – ಆದಿ 7:13

726. ಸಂಸೋನನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

20 ವರ್ಷ - ನ್ಯಾಯ 16:30-31

727. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷನು ಯಾರಾಗಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಅಬ್ಷಾಲೋಮ್-2ಸಮು:14:25

728. ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ದೊರೆತ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು?

Correct! Wrong!

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದೊರೆತಷ್ಟು – ಮತ್ತಾಯ 20:2-11

729. ಒಂದು ತಲಾಂತು ಇದ್ದ ಸೇವಕನನ್ನು ಯಜಮಾನನು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Correct! Wrong!

ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ – ಮತ್ತಾಯ 25:24,27

730. ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಪಿಲಾತನನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು?

Correct! Wrong!

ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೊಸೇಫ - ಲೂಕ 23:50

Level 73 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 73
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 74
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 74
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us