Level 80 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

791. ಸಾಸಿವೇ ಕಾಳಿನ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

Correct! Wrong!

ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. - ಮತ್ತಾಯ 13:32

792. “ಓ ಸಮಾಧಿಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ________ವಾಗಿದ್ದೇನೆ; ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ”.

Correct! Wrong!

ನಾಶ - ಹೋಶೇಯ 13:14

793. ಕರ್ತನ ಭಯವಿರುವವರ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರ ದಂಡು ಇಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

Correct! Wrong!

ಕರ್ತನ ದೂತರು - ಕೀರ್ತನೆ 34:7

794. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು?

Correct! Wrong!

ಯೋಬ - ಇಬ್ರಿಯ 7:22-26

795. ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಿಕೆಯರ ಬಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಹೊಂದಿದ್ದರು?

Correct! Wrong!

ಅವರ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ - ಮತ್ತಾಯ25:3-4

796. ಮೊದಲ ಪ್ರಪಂಚ ಏಕೆ ನಾಶವಾಯಿತು?

Correct! Wrong!

ಮನುಷ್ಯರ ದುಮಾರ್ಗತನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು - ಆದಿ 6:5-7

797. ನೆಬೂಕದ್ನೇಚ್ಚರನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು?

Correct! Wrong!

7 ಕಾಲ - ದಾನಿ 4:25

798. ಆದಿಕಾಂಡ 12:3ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ?

Correct! Wrong!

ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳು - ಆದಿ:12:3

799. ದೇವರ ಮಂಜೂಷದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು?

Correct! Wrong!

ಮನ್ನಾ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆ - ವಿಮೋ 16:33

800. ಆಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೋಮೋನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು?

Correct! Wrong!

142,000 – ಪೂರ್ವ 7:5(22,000 ಕರುಗಳು ಮತ್ತು 120,000 ಕುರಿಗಳು)

Level 80 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 80
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 81
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 81
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us