Level 84 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

831. ಯೇಸುವನ್ನು ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದನು?

ಅಡವಿಗೆ - ಮತ್ತಾಯ 4:1

832. ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದನು?

40 ದಿನ ಹಗಲಿರಳು - ಮತ್ತಾಯ 4:2

833. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು _______ಆಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದನು.

ರೊಟ್ಟಿ - ಮತ್ತಾಯ 4:3

834. ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು:

ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತಾಯ 4:4

835. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ

ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು - ಮತ್ತಾಯ 4:8,9

836. ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ...

ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು - ಮತ್ತಾಯ 4:11

837. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು

ಯೋಹಾನ - ಮತ್ತಾಯ 4:12

838. ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದನು...

ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು - ಮತ್ತಾಯ 4:17

839. ಯೇಸು ಆಂದ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಾನು.....

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಮತ್ತಾಯ 4:18,19

840. ಜೆಬೆದಾಯನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸು ಕರೆದನು

ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೊಹಾನ - ಮತ್ತಾಯ 4:21

WhatsApp us