Level 84 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

831. ಯೇಸುವನ್ನು ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಅಡವಿಗೆ - ಮತ್ತಾಯ 4:1

832. ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

40 ದಿನ ಹಗಲಿರಳು - ಮತ್ತಾಯ 4:2

833. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು _______ಆಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದನು.

Correct! Wrong!

ರೊಟ್ಟಿ - ಮತ್ತಾಯ 4:3

834. ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು:

Correct! Wrong!

ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತಾಯ 4:4

835. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ

Correct! Wrong!

ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು - ಮತ್ತಾಯ 4:8,9

836. ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ...

Correct! Wrong!

ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು - ಮತ್ತಾಯ 4:11

837. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು

Correct! Wrong!

ಯೋಹಾನ - ಮತ್ತಾಯ 4:12

838. ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದನು...

Correct! Wrong!

ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು - ಮತ್ತಾಯ 4:17

839. ಯೇಸು ಆಂದ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಾನು.....

Correct! Wrong!

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಮತ್ತಾಯ 4:18,19

840. ಜೆಬೆದಾಯನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸು ಕರೆದನು

Correct! Wrong!

ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೊಹಾನ - ಮತ್ತಾಯ 4:21

Level 84 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 84
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 85
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 85
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us