Level 84 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

831. ಯೇಸುವನ್ನು ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಅಡವಿಗೆ - ಮತ್ತಾಯ 4:1

832. ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

40 ದಿನ ಹಗಲಿರಳು - ಮತ್ತಾಯ 4:2

833. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು _______ಆಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದನು.

Correct! Wrong!

ರೊಟ್ಟಿ - ಮತ್ತಾಯ 4:3

834. ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು:

Correct! Wrong!

ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತಾಯ 4:4

835. ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ

Correct! Wrong!

ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು - ಮತ್ತಾಯ 4:8,9

836. ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ...

Correct! Wrong!

ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು - ಮತ್ತಾಯ 4:11

837. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು

Correct! Wrong!

ಯೋಹಾನ - ಮತ್ತಾಯ 4:12

838. ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದನು...

Correct! Wrong!

ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು - ಮತ್ತಾಯ 4:17

839. ಯೇಸು ಆಂದ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಾನು.....

Correct! Wrong!

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಮತ್ತಾಯ 4:18,19

840. ಜೆಬೆದಾಯನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸು ಕರೆದನು

Correct! Wrong!

ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೊಹಾನ - ಮತ್ತಾಯ 4:21

Level 84 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 84
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 85
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 85
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us