Level 86 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

851. ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು............

Correct! Wrong!

ನಿನಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವನು - ಮತ್ತಾಯ 6:4

852. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ನೀವು........

Correct! Wrong!

ಏಕಾಂತ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು - ಮತ್ತಾಯ 6:6

853. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು.........ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಂದೆಯು ತಿಳಿದಿರುವುದು.

Correct! Wrong!

ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ - ಮತ್ತಾಯ 6:8

854. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ - ಮತ್ತಾಯ 6:20

855. ಇದನ್ನು ನುಸಿ ಮತ್ತು ಕಿಲುಬು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳರು ಇದನ್ನು ಕದಿಯುವರು.

Correct! Wrong!

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟು - ಮತ್ತಾಯ 6:19

856. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು - ಮತ್ತಾಯ 6:21

857. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಮನಷ್ಯನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು - ಮತ್ತಾಯ 6:24

858. ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯೂವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು

Correct! Wrong!

ಪಕ್ಷಿ - ಮತ್ತಾಯ 6:26

859. ಅವು ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮೊನನಿಗಿಂತ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದ್ದವು.

Correct! Wrong!

ಲಲ್ಲಿ - ಮತ್ತಾಯ 6:28,29

860. ನಾವು ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಇವುಗಳ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕವುವು.

Correct! Wrong!

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ - ಮತ್ತಾಯ 6:33

Level 86 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 86
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 87
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 87
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
WhatsApp us