Level 86 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

851. ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು............

Correct! Wrong!

ನಿನಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವನು - ಮತ್ತಾಯ 6:4

852. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ನೀವು........

Correct! Wrong!

ಏಕಾಂತ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು - ಮತ್ತಾಯ 6:6

853. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು.........ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಂದೆಯು ತಿಳಿದಿರುವುದು.

Correct! Wrong!

ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ - ಮತ್ತಾಯ 6:8

854. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ - ಮತ್ತಾಯ 6:20

855. ಇದನ್ನು ನುಸಿ ಮತ್ತು ಕಿಲುಬು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳರು ಇದನ್ನು ಕದಿಯುವರು.

Correct! Wrong!

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟು - ಮತ್ತಾಯ 6:19

856. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು - ಮತ್ತಾಯ 6:21

857. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಮನಷ್ಯನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು?

Correct! Wrong!

ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು - ಮತ್ತಾಯ 6:24

858. ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯೂವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು

Correct! Wrong!

ಪಕ್ಷಿ - ಮತ್ತಾಯ 6:26

859. ಅವು ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮೊನನಿಗಿಂತ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದ್ದವು.

Correct! Wrong!

ಲಲ್ಲಿ - ಮತ್ತಾಯ 6:28,29

860. ನಾವು ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಇವುಗಳ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕವುವು.

Correct! Wrong!

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ - ಮತ್ತಾಯ 6:33

Level 86 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 86
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 87
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 87
Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.
× WhatsApp us