Level 98 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

971. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದ ಹೊರತು ನೀವು

ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತಾಯ 18:3

WhatsApp us